od 12. 5. 2020 do 30.6.2020

Giacomo Modolo – Bylo, nebylo…

O AKCI A AUTORECH

ŽIVOTOPIS
Giacomo Modolo (1988) po absolvování umělecké školy ve Vicenze získal v únoru 2011 bakalářský titul v oboru grafiky na Akademii výtvarných umění v Benátkách a ve stejné instituci v únoru 2013 dokončil postgraduální studium. Zúčastnil se několika skupinových výstav v Itálii i v zahraničí, kde vystavoval obrazy, kresby a grafiky.

V akademickém roce 2011/2012 pracoval jako lektor v laboratoři chalkografie prof. Alberta Ballettiho na Akademii výtvarných umění v Benátkách a nyní působí jako profesor malby, výzkumu a experimentování na Cignaroli Academy ve Veroně.

Díla Giacoma Modola, charakterizovaná zjevným zfalšováním a dekonstrukcí reality, ve skutečnosti zobrazují předměty a objekty, které mají živou prostorovou a figurální konkrétnost.

Umělec se vyjadřuje syntézou tvarů a barev, které oživují lidské postavy v kontextu bez viditelných odkazů, což je výsledkem představivosti a vhledu umělce. To vede k materializaci myšlenky, která se projevuje nejprve designem skrze to, co nazývá „znamením“. Následuje obraz, který má tvar a objem v dokonalé rovnováze, schopné reprezentovat vnitřní dynamiku kompozice.

Subjekty se pohybují v obraze, ve vědomém zpracování a reprezentaci příběhů, zážitků a vzpomínek, které byly vyprávěny a reinterpretovány v současném světě.

ABOUT THE EXHIBITION AND THE ARTISTS

Giacomo Modolo – Once upon a time…

BIOGRAPHY
Giacomo Modolo (1988), after graduating at the Art School of Vicenza, obtained his bachelor degree in Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Venice on February 2011 and, at the same institution, a postgraduate degree in Decoration on February 2013. He took part in several group exhibitions in Italy and abroad, displaying paintings, drawings and graphics.

During the academic year 2011/2012 he worked as a tutor at the laboratory of chalcography of Prof. Alberto Balletti at the Academy of Fine Arts in Venice and now is working as a Professor of painting, research and experimentation at the Cignaroli Academy of Verona.

Characterized by an apparent falsification and deconstruction of representation, the works of Giacomo Modolo actually depict subjects and objects which have a vivid spatial and figurative concreteness.

The artist expresses himself in a synthesis of shapes and colors that gives life to human figures contextualized in environments without visible references, a result of the imagination and insight of the artist.

This leads to a materialization of thought that manifests itself first with the design, through what he calls the “sign”. Following the painting, that gives shape and volume in a perfect balance, capable of representing the internal dynamism of the composition.

The subjects are moving within the painting, in a conscious elaboration and representation of stories, experiences and memories that have been narrated and subsequently reinterpreted in the contemporary world.

[124]

Nahoru